Front (Medium)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา ตั้งอยู่เลขที่ 41/79 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อ    วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์  ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  และเริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยมี ดร.ประทีป  กระแสสินธุ์  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  และมีนางสาวปรารถนา  กระแสสินธุ์  เป็นผู้อำนวยการ

ปรัชญาโรงเรียน
เรียนอย่างมีความสุข  สนุกอย่างได้ความรู้  คุณธรรมอยู่คู่ใจตน

หลักสูตร
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยทางโรงเรียนเน้นการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติให้กับนักเรียนทุกวัน  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป

ชั้นเรียนที่เปิดสอน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาลปีที่ 3 (สำหรับชั้นเนอสเซอรี่ สามารถคลิกดูข้อมูลที่ link เนอสเซอรี่)

โรงเรียนอนุบาลปรารถนา และโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล (http://www.somtawin.ac.th) มีโครงการความร่วมมือกันในการส่งต่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากโรงเรียนอนุบาลปรารถนา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการเรียนเทอมแรก

k3 to p1_2_THA