ปรารถนาเนอสเซอร์รี

IMG_7152 (Medium)

ปรารถนาเนอสเซอร์รี สถานรับเลี้ยงเด็กที่มุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านกระบวนการเล่นของเด็กให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพของตน เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันและเตรียมพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลต่อไป

บริหารงานโดย
อาจารย์ปรารถนา  กระแสสินธุ์
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

IMG_7424 (Medium)

การรับสมัคร
รับเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือน – 3 ปี
** ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาด้วยในวันสมัคร

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็ก 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ
  4. รูปถ่ายหน้าตรงของเด็ก ขนาด 1″ จำนวน 4 รูป
  5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้ปกครอง ขนาด 1″ 2 รูป
  6. สำเนาสมุดตรวจสุขภาพเด็ก 1 ชุด

** หากเด็กมีโรคประจำตัว ผู้ปกครองกรุณาแจ้งให้เนอสเซอร์รีทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

IMG_7131 (Medium)

คำแนะนำสำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่
ในสัปดาห์แรกของการเข้าเรียน เด็กๆต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ และ คุณครูคนใหม่  ดังนั้นเพื่อช่วยในการปรับตัวของเด็ก  สัปดาห์แรกของการเรียน ผู้ปกครองควรให้เด็กอยู่ที่เนอสเซอร์รีเพียงครึ่งวัน (11.45น.) และค่อยๆเพิ่มเวลาการอยู่ที่เนอสเซอร์รีให้นานขึ้นทีละนิดค่ะ  

ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน
ผู้ปกครองกรุณาเขียนชื่อของเด็กติดไว้ที่ของใช้ส่วนตัวของเด็กทุกชิ้นเพื่อป้องกันการสูญหายหรือปะปนกัน  หากของใช้ชิ้นใดที่ผู้ปกครองไม่ได้เขียนชื่อหรือติดชื่อไว้ ทางเนอสเซอร์รีจะทำการเขียนชื่อของเด็กไว้ที่ของใช้นั้นๆ ของใช้ที่ผู้ปกครองควรเตรียมมาด้วยในแต่ละวัน คือ ชุดลำลองสำหรับเปลี่ยนใส่หลังตื่นนอน 1 – 2 ชุด และ ผ้าเช็ดตัวของเด็ก

IMG_7430 (Medium)

การรับส่งนักเรียน
กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถมารับเด็กได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองต้องแจ้งให้เนอสเซอร์รี่ทราบ ผู้ที่มารับแทนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและ บัตรรับนักเรียน มาแสดงต่อธุรการด้วยทุกครั้ง
ผู้ปกครองสามารถมาส่งเด็กได้ตั้งแต่เวลา 7.15 น. และผู้ปกครองสามารถมารับเด็กกลับบ้านได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 17.00 น. และเซ็นต์ชื่อรับเด็กกลับด้วย หากผู้ปกครองมีความจำเป็นจะต้องมารับเด็กหลังเวลา 17.00น. กรุณาแจ้งให้ธุรการทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

IMG_7415 (Medium)

การรับประทานอาหารและของว่าง
เวลาในการรับประทานอาหารแบ่งเป็น3ช่วงคือ
9.30 น. อาหารว่างเช้า และนมหรือนมถั่วเหลือง หรือโอวัลติน
11.15 น.  อาหารกลางวัน
14.30 น. อาหารว่างบ่าย

IMG_7110 (Medium) IMG_7409 (Medium)