ผู้บริหารของโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต
ดร.ประทีป  กระแสสินธุ์
กส.บ.        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
M.S. , Ph.D.    University of Kentucky , U.S.A.
อดีตผู้เชี่ยวชาญ    กรมวิชาการเกษตร

ผู้จัดการโรงเรียน
อาจารย์ปราชญ์พงศ์  กระแสสินธุ์
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
อาจารย์ปรารถนา  กระแสสินธุ์
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. (บริหารการศึกษา)        มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ที่ปรึกษาโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรี ธีระชัย  ไพฑูรย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

อาจารย์เอกวรา  วัฒนจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล  อำเภอหัวหิน

ดร.กันตวรรณ  มีสมสาร
ผู้จัดการโรงเรียนกันตวรรณ จังหวัดปทุมธานี

อาจารย์อภิชาต์  เตียวิเศษ
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนวิเศษศึกษา  อำเภอปราณบุรี