หลักฐานการสมัครเรียน

  1. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กนักเรียน 1 ชุด
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
  4. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  5. รูปถ่ายหน้าตรงของผู้ปกครอง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  6. สำเนาสมุดตรวจสุขภาพเด็กของนักเรียน จำนวน 1 ชุด

DSCF5701 (Medium)